# عاشقانه

امتحان عشق..

  امتحــــــــــــــان عشــــــــــــــــــق   در جلســــــه ی امتحـــان عشـــــــــــــــــــــق من مانده ام و یــــــک برگــه ســـــــــــــــــــــــــــــــفید! یک دنیــــــــا حرف ناگفتنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی و یک بغل تنهایــــــی و دلتنگـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 4 بازدید