# شعر_عاشقانه

شـــقبازان

    عشـــقبازان جملگـــــــی دیوانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه انــــــــــد عشـــــــــــــــــــــــــــــــقها بازیچــــــــــــه انــــــــــد  عاشــــــــــــــــــقان بـازیـــــــــــــگـران  بـازی طفلانــه انــــــــــد عشـــــــــــق کــو…..? عاشــــــــــــــــــق کجـاســـت…..?                                                            معشـــــــــــــــــــــــــق کیســـت…..? آنکـه میـمیرد  ز شـــــــــــوق دیـدن امروزما … آنکـه مــــــــی ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 9 بازدید

دوستت دارم

    دفتر عشـــق که بسته شـد دیـدم منــم تــموم شــــــــــــــــــــــــدم خونـم حـلال ولـی بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدون به پایه تو حــروم  شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم اونیکه عاشـق شده  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود بد جوری تو کارتو  مونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد برای فاتحه  بهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت حالا باید ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 6 بازدید