# حرف_خودمونی

شـــقبازان

    عشـــقبازان جملگـــــــی دیوانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه انــــــــــد عشـــــــــــــــــــــــــــــــقها بازیچــــــــــــه انــــــــــد  عاشــــــــــــــــــقان بـازیـــــــــــــگـران  بـازی طفلانــه انــــــــــد عشـــــــــــق کــو…..? عاشــــــــــــــــــق کجـاســـت…..?                                                            معشـــــــــــــــــــــــــق کیســـت…..? آنکـه میـمیرد  ز شـــــــــــوق دیـدن امروزما … آنکـه مــــــــی ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 21 بازدید